Yarabbi, Ebu Bekir'e (r.a) rahmet ... hadisi

  Yarabbi, Ebu Bekir'e (r.a) rahmet ... hadisi

Hadis Metni: Yarabbi, Ebu Bekir'e (r.a) rahmet et, Zira o, Seni de Resulünü de sever. Yarabbi, Ömer (r.a) rahmet et, Zira o, Seni de Resulünü de sever. Yarabbi, Osman'a (r.a) rahmet et, Zira o, Seni de Resulünü de sever. Yarabbi, Ebu Ubeyde İbnil Cerrah'a (r.a) rahmet et, Zira o, Seni de Resulünü de sever. Yarabbi, Amr İbni As'a (r.a) rahmet et, Zira o, Seni de Resulünü de sever.

Ravi: Hz. İbni Yuhamir (r.a.)

Kaynak: Ramuz el e-hadis, 186. sayfa, 4. hadis

Etiketler: Yarabbi Ebu,Bekire ra,rahmet et,Zira o,Seni Resulünü,sever Yarabbi,Ömer ra,rahmet et,Zira o,Seni Resulünü,sever Yarabbi,Osmana ra,rahmet et,Zira o,Seni Resulünü,sever Yarabbi,Ebu Ubeyde,İbnil Cerraha,ra rahmet,et Zira,o Seni,Resulünü sever,Yarabbi Amr,İbni Asa,ra rahmet,et Zira,o Seni,Resulünü sever,