Arama Sonuçları suresini oku

Hızlı Erişim Linki: https://www.hadisarabul.com/hadisbul/39692-suresini-oku

NoHadis MetniKaynak
7724 Yatağına geldiğinde "Kul yâ eyyühel kâfirûn" suresini oku, sonra onun üzerine de uyu. Zira bu şirkten beri olmaktır.Ramuz el e-hadis, 37. sayfa, 5. hadis
9458 Bakara suresinin sonunda iki ayet vardır ki, kim onların geceleyin okursa, onlar o kimseye kafi gelir.Ramuz el e-hadis, 187. sayfa, 3. hadis
9552 "Bakara" suresi Kur'anı Kerim'in sinamı (tepesi) ve zirvesidir. Ve Bakara suresinin her ayetiyle seksen melek inmiştir. "Allahü La ilahe illa Hüvel Hayyül Kayyum" Arşı Ala katından çıkarılarak vasl edilmiştir. "Yasin suresi" ise Kur'anı Kerim'in kalbidir. Bir kimse ki, Allah'ı ve ahireti kasdederek O'nu okursa, Allah o kimseyi mağfiret eder. Yasin'i ölülerinize de okuyun.Ramuz el e-hadis, 195. sayfa, 11. hadis
12425 Bir kimse sabah namazını cemaatle kılar, namaz kıldığı yerde oturur ve sonra "En'am" suresinin evvelinden üç ayet okursa Allah ona, Allah'ı tesbih eden ve kıyamete kadar kendisi için istiğfar eden yetmiş melek memur eder.Ramuz el e-hadis, 427. sayfa, 3. hadis
12528 Bir kimse sabahleyin üç kere "Eûzu billahissemiil alîmi mineşşeytânirracîm" der de "Haşr" süresinin sonundan üç ayet okursa Allah ona yetmiş bin melek vekil eder ki; onlar akşama kadar kendisine dua ederler. Eğer o gün ölürse şehid olarak ölür. Akşamleyin söylerse yine bu menzilede olur.Ramuz el e-hadis, 434. sayfa, 12. hadis
12568 Bir kimse her gece "İza Vakaatil Vâkıa" suresini okursa ona ebedi olarak fakirlik isabet etmez. Ve bir kimse de her gece "La uksimi bi yevmil kıyameti" suresini okursa, kıyamet günü yüzü ayın ondördü gibi olduğu halde Allah'a mülaki olur.Ramuz el e-hadis, 438. sayfa, 6. hadis
12569 Bir kimse abdestin arkasından, "İnna enzelnahü fi leyletil kadr" suresini bir kere okursa sıddıklardan olur. Onu iki kere okuyan şehidler divanındadır. Onu üç kere okursa Allah onu Peygamberleri haşrettiği gibi haşreder.Ramuz el e-hadis, 438. sayfa, 7. hadis
12570 Bir kimse elli defa "İhlas" suresini okursa Allah onun elli senelik günahını affeder.Ramuz el e-hadis, 438. sayfa, 8. hadis
12571 Bir kimse "Kul hüvallahü Ehad" suresini ikiyüz kere okursa, Allah onun iki yüz senelik günahını affeder.Ramuz el e-hadis, 438. sayfa, 9. hadis
12572 Bir kimse dört halden kaçınmak şartıyla "İhlas" suresini yüz kere okursa Allah onun elli senelik hatasını affeder. Cana, mala, ırza dokunmaz ve içkiden korunursa.Ramuz el e-hadis, 438. sayfa, 10. hadis