Arama Sonuçları Ya Mehdi

Hızlı Erişim Linki: https://www.hadisarabul.com/hadisbul/5909-Ya-Mehdi

NoHadis MetniKaynak
7313 Mehdi ile müjdelenin. O Kureyş'ten ve Ehlibeytimden bir kişidir. O insanların ihtilaf ve içtimai sarsıntılar içinde bulundukları bir sırada çıkar. O yeryüzünü, kendinden önce zulüm ve baskı ile doldurulduğu gibi, adalet ve insaf ile doldurur. Ondan yer ve gök ehli razıdır. Ve O malı "Sahâhan" olarak taksim eder. Dediler ki: "Sahâhan nedir?". Buyurdu ki: "Seviye üzere" demektir. Ve ümmeti Muhammed (s.a.s.)'in kalblerini zenginlikle doldurur ve adaleti onları ihata eder. O kadar ki bir munadiye: "Kimin ihtiYacı varsa bana gelsin" diye nida etmesi emrolunduğunda, bir kişiden başka kimse gelmez. O kimse istekte bulunur. O da "Sâdin'e (hazinedara) git, sana versin" der. O da gider ve: "Ben Mehdi tarafından kendisine istediği verilmesi için gönderilen kimseyim" dediğinde hazinedar: "Al " der. O da alır. Fakat aldığını taşımaYa gücü yetmez. Bunun üzerine taşıYabileceğini alır, fazlasını geri bırakır. O malla çıkar ama sonra pişman olur ve: "Ümmeti Muhammed'den (s.a.s.) nefis cihetinden en aç gözlüsü herhalde benim. Onların hepsi de bu mala davet olundukları halde benden başkası buna icabet etmedi" diyerek aldığı malı iade etmek ister. Hazinedar da: " Biz verdiğimizi katiyyen geri almayız" der. Bu devir altı, yedi, sekiz veYa dokuz sene devam eder. Bundan sonraki haYatta ise hayır yoktur.Ramuz el e-hadis, 7. sayfa, 7. hadis
7462 Sizleri Benden sonra vuku bulacak yedi fitneden sakınmaYa davet ederim. Medine'den çıkacak bir fitne, Mekke'den çıkacak bir fitne, Yemen'den çıkacak bir fitne, Şam'dan çıkacak bir fitne, Şark'tan çıkacak bir fitne Garb'tan çıkacak bir fitne. Bir fitne'de Şam'ın merkezinden zuhur eder ki, işte bu SüfYan'nın fitnesidir. (Mehdi (a.s)'dan bir sene evvel çıkacak bir fitne.)Ramuz el e-hadis, 18. sayfa, 12. hadis
7894 Horasan cihetinden gelen siYah sancaklar gördüğünüzde onlara katılın. Zira onların içinde Allah'ın halifesi Mehdi (a.s.) vardır.Ramuz el e-hadis, 48. sayfa, 1. hadis
8282 Benden evvelki Peygamberlere verilmeyen Bana verildi. Düşmanıma korku vermekle Bana Yardım edildi. Bana arzın anahtarları verildi. (Hazinede Mehdi (a.s.) zamanında olacak). Ben Ahmed ismi ile zikrolundum. Benim için toprak temiz ve temizleyici oldu. Ümmetim de ümmetlerin hayırlısı oldu.Ramuz el e-hadis, 74. sayfa, 7. hadis
9009 Biz öyle bir Ehli Beytiz ki, Allah Bizlere dünYayı değil, ahireti nasib etti. Benden sonra ehli Beytim, bela şiddet ve tarda maruz kalacaklar. Doğu tarafından siYah bayraklılar gelinceye kadar. Bunlar mal istiyecek, kendilerine mal verilmeyecek. Bunlar döğüşecekler, sonra geri çekilecekler, istedikleri kendilerine verilecek, fakat kabul etmiyecekler ve onu, ismi ismime, babasının adı, babamın adına uYan, Ehli Beytimden bir kimseye teslim edecekler. O (Mehdi) arza sahib olur. Ve kendisinden önce baskı ve zulümle dolu olan arzı, doğruluk ve adaletle doldurur. Sizden veYa sonra gelenlerden birisi ona yetişirse, kar üzerinde sürünerek dahi olsa, gelsin ona katılsın. Muhakkak ki onlar hidayet sancaklarıdır.Ramuz el e-hadis, 135. sayfa, 3. hadis
9198 Size Allah'dan korkmanızı ve Habeşli bir köle bile üzerinize emir Yapılsa onu dinleyip itaat etmenizi tavsiye ederim. Muhakkak ki, sizden biri Benden sonra Yaşarsa, çok ihtilaflar görecektir. İşte o zaman Benim sünnetime ve Mehdi ve Raşidîn olan hulefanın sünnetine uyun. Onlara tutunun. Hem de can havliyle, azı dişlerinizle ısırır gibi. İşlerin, muhdes olanlarından sakının. Zira, her ihdas olunan bidattir. Her bid'atte dalalettir. (Her dalalette cehennemdedir.)Ramuz el e-hadis, 157. sayfa, 5. hadis
9277 Sana bir dua öğreteyim mi ki, her sabah namazını kıldığında onu üç defa okursan Allah azze ve Celle barası, cüzzamı, felci ve dünYada körlüğü senden uzak tutar. De ki: AllahümMehdinî min indik, ve efid aleyye min fadlik ve esbiğ aleyye min rahmetik ve enzil aleyye min berekâtik." (Allahım, kendi katından bana hidayet ver. Fazlı keremini üzerime akıt. Rahmetinden bana ihsan et. Ve bereketinden üzerime indir.)Ramuz el e-hadis, 167. sayfa, 7. hadis
9447 Yarabbi, Abbas'a ve Abbas'ın evladına Yardım et. Yarabbi Abbas'a ve Abbas'ın evladına Yardım et. Yarabbi, Abbas'a ve Abbas'ın evladına Yardım et. Ey amca, Mehdi senin sülalendendir. Teyid edilmiş, Radiye ve Merdiyye olarak.Ramuz el e-hadis, 186. sayfa, 3. hadis
9452 Yarabbi, ona (Hz. Muaviye r.a) ilim ihsan et. Ve onu hidayet rehberi ve Mehdi kıl. Ve onun sebebiyle de hidayet ver.Ramuz el e-hadis, 186. sayfa, 8. hadis
10143 Mehdi'nin ismi, İsmime, babasının ismi de Babamın ismine uYar.Ramuz el e-hadis, 237. sayfa, 2. hadis