Arama Sonuçları sonra Ey

Hızlı Erişim Linki: https://www.hadisarabul.com/hadisbul/10985-sonra-Ey

NoHadis MetniKaynak
7265 Eski PEygamberlerin kelamlarından insanların son idrak ettiği şudur: "Haya hissetmedikten sonra, istediğini yap."Ramuz el e-hadis, 3. sayfa, 5. hadis
7274 Faiz yiyene, yedirene, faiz senedini yazana, bu senede şahid olana (farkında olarak yaparsa), dövmEyi de yapan ve yaptırana, sadakayı geciktirene, hicretten sonra İslam camiasından çıkıp gidenlerin hepsine birden, kıyamet gününde Muhammed (s.a.s.) dilinden lanet edilmiştir.Ramuz el e-hadis, 4. sayfa, 6. hadis
7289 Bana bir divit ve yazacak şEy getirin. Size bir şEy yazayım ki ondan sonra ebedi olarak dalalete düşmEyesiniz. sonra buyurdu ki: "Allah ve mü'minler ancak Ebu Bekir (r.a.) için razı olurlar.Ramuz el e-hadis, 5. sayfa, 11. hadis
7293 Amelde ittika ediniz. Muhakkak sizin geçmişteki günahlarınız mağfiret olundu. ( Bu hadisi PEygamberimiz (s.a.s.) bir hac ibadetinden sonraki tavaf esnasında buyurmuşlardır.)Ramuz el e-hadis, 6. sayfa, 1. hadis
7310 Allah'tan başka ilah olmadığına ve Benim O'nun elçisi olduğuma şehadet ediyorsunuz değil mi? Öyle ise müjdeler olsun. Bu Kur'an öyle bir iptir ki, bir ucu Allah'ın elinde, bir ucu da sizin elinizdedir. Ona yapışınız. Ondan sonra dalalet ve tehlikEye asla düşmezsiniz.Ramuz el e-hadis, 7. sayfa, 4. hadis
7311 Müjdeleniniz ve sizden sonrakilere de müjdelEyiniz ki, her kim sıdk ile Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ederse Cennete girer.Ramuz el e-hadis, 7. sayfa, 5. hadis
7313 Mehdi ile müjdelenin. O KurEyş'ten ve EhlibEytimden bir kişidir. O insanların ihtilaf ve içtimai sarsıntılar içinde bulundukları bir sırada çıkar. O yeryüzünü, kendinden önce zulüm ve baskı ile doldurulduğu gibi, adalet ve insaf ile doldurur. Ondan yer ve gök ehli razıdır. Ve O malı "Sahâhan" olarak taksim eder. Dediler ki: "Sahâhan nedir?". Buyurdu ki: "Seviye üzere" demektir. Ve ümmeti Muhammed (s.a.s.)'in kalblerini zenginlikle doldurur ve adaleti onları ihata eder. O kadar ki bir munadiye: "Kimin ihtiyacı varsa bana gelsin" diye nida etmesi emrolunduğunda, bir kişiden başka kimse gelmez. O kimse istekte bulunur. O da "Sâdin'e (hazinedara) git, sana versin" der. O da gider ve: "Ben Mehdi tarafından kendisine istediği verilmesi için gönderilen kimsEyim" dediğinde hazinedar: "Al " der. O da alır. Fakat aldığını taşımaya gücü yetmez. Bunun üzerine taşıyabileceğini alır, fazlasını geri bırakır. O malla çıkar ama sonra pişman olur ve: "Ümmeti Muhammed'den (s.a.s.) nefis cihetinden en aç gözlüsü herhalde benim. Onların hepsi de bu mala davet olundukları halde benden başkası buna icabet etmedi" diyerek aldığı malı iade etmek ister. Hazinedar da: " Biz verdiğimizi katiyyen geri almayız" der. Bu devir altı, yedi, sekiz vEya dokuz sene devam eder. Bundan sonraki hayatta ise hayır yoktur.Ramuz el e-hadis, 7. sayfa, 7. hadis
7334 Ebu Bekir (r.a.) ve Ömer (r.a.), Nebiler ve Murseller müstesna, evvelki ve sonraki ümmetler dahil, Cennet ehlinin olgunlarının sEyyidleridir.Ramuz el e-hadis, 9. sayfa, 7. hadis
7346 Biraz önce Cibril (a.s) Bana geldi ve: "İnnâ lillah ve innâ ilEyhi râci'ûn" dedi. Ben de: "Evet, biz Allah'ınız ve ona dönücüyüz. Fakat ne sebeble böyle söyledin Ya Cibril?" dedim. Buyurdu ki: "Senin ümmetin, çok değil, Senden az bir zaman sonra fitnEye düşecektir." Ben de: "Küfür fitnesi mi, yoksa dalalet fitnesi mi?" diye sordum. Buyurdu ki: "Bunların hepsi olacak." "Ben onlara Allah'ın kitabını bırakıyorum, bu fitne nereden doğar?" dedim. Dedi ki: "Allah'ın kitabını bırakmaları sebebiyle dalalete düşerler. Ve bu onların Uleması ve Umerası ile başlar. Umera halkın haklarını kendilerine vermez ve aralarında kıtal vaki olur. Ulema da umeranın arzu ve heveslerine tabi olur ve onların dalalette devamlarına sebep olurlar. sonra da bu hallerinden çekinmezler." Ben de: "Ya Cibril! Onlardan kurtulmak istEyen kimse ne ile kurtulur?" dedim. Buyurdu ki: "Çekinmek ve sabır etmekle ki, hakları verilirse alırlar, verilmezse vazgeçerler"Ramuz el e-hadis, 10. sayfa, 9. hadis
7475 Benden sonra ümmetim üzerine şu üç şEyden korkarım. Devlet reisi ve vekillerinin zulmünden korku duyulması (Hükümde tesir altında kalmak), yıldızların (tesirine) itikad ve kaderi tekzib etme.Ramuz el e-hadis, 19. sayfa, 9. hadis