Arama Sonuçları Ya Eba

Hızlı Erişim Linki: https://www.hadisarabul.com/hadisbul/33524-Ya-Eba

NoHadis MetniKaynak
7309 Müjdeler olsun size, ey ashabı Suffe. Ümmetimden her kim ki, sizin bulunduğunuz hal üzerinde, ona razı olarak sEbat ederse, işte o kimse kıYamet gününde Benim arkadaşlarımdan biri olur.Ramuz el e-hadis, 7. sayfa, 3. hadis
7670Yamet Yaklaştığında, müslümanın rüYası hemen hemen Yalan çıkmaz. RüYası en sadık olan da sözü en doğru olandır. Müslümanın rüYası Nübüvvetin kırkbeş cüz'ünden biridir. RüYa üçtür: Salih rüYa ki, Bu Allah'dan bir müjdedir. Hüzün veren rüYa ki, bu da şeytandandır. Ve bir de kişinin kendi nefsinin ilka ettiği rüYadır. Biriniz hoşuna gitmeyen bir rüYa gördüğünde kalksın ve (sol tarafına) tükürsün. Ve onu başkalarına anlatmasın. RüYada bağlı olmaktan sevin. Zira rüYada bağ, dinde sEbattır. Lakin boynundaki demir bağdan hoşlanma. (Zira bu ağır yüke delalet eder.)Ramuz el e-hadis, 33. sayfa, 8. hadis
7928 Bir yerde vEba olduğunu işittiğinizde oraYa girmeyin. Siz bir yerde iken orada vEba zuhur etmişse, kaçmak için oradan çıkmayınız.Ramuz el e-hadis, 50. sayfa, 6. hadis
7929 Şu vEbanın bir ülkede olduğunu duYarsanız onun üzerine gitmeyiniz. Siz orada iken vaki olmuşsa, ondan kaçmak için o yerden çıkmayınız.Ramuz el e-hadis, 50. sayfa, 7. hadis
8103 Siz bir hadis Yazdığınızda, onu senedi ile birlikte Yazınız. Eğer o hadis doğru ise, ecirde o ravi ile ortak olursunuz. Eğer Yanlış ise onun vEbali isnad edilen ravinin üzerine olur.Ramuz el e-hadis, 61. sayfa, 14. hadis
8876 Rabbim TEbareke ve Teala hazretleri Kur'an'ı Bana bir vecihle okumak üzere gönderdi. Ben de ümmetime kolaylık olması için iade ettim. İki vecih Yapıp gönderdi. Ben yine, ümmetime kolaylık olması için, tekrar iade ettim. Bunun üzerine yedi vecihle okunmak üzere tekrar gönderdi ve: "Reddin için istiyeceğin üç dilek vardır" buyurdu. İki defa, "Allahümmeğfir li ümmetî" dedim. Üçüncüyü ise öyle bir güne bıraktım ki o gün bütün halk ve hatta İbrahim (a.s.) bile Bana gıpta eder.Ramuz el e-hadis, 121. sayfa, 8. hadis
9131

Dün gece rüYamda acaib şeyler gördüm. Ümmetimden bir kimse gördüm ki, azab melekleri onu kuşatmışlardı da abdesti gelib, onu içinde bulunduğu bu istenmiyen halden kurtardı. Gene bir kimse gördüm ki kabir onu sıkıyordu. Namazı ona geldi ve onu kabir azabından kurtardı. Gene bir kimseye şeytanların musallat olduğunu gördüm. Zikrullahı ona geldi ve şeytanın tasallutundan onu kurtardı. (Şeytanın tasallutu yürek sıkıntısından anlaşılır) Gene ümmetimden bir kimse gördüm ki susuzluktan dili çıkmıştı. Ramazan orucu geldi onu suvardı. Yine bir recul gördüm, kendisini zulmet sarmıştı. Haccı ve umresi geldi ve onu o karanlıklardan çıkardı. Birini de gördüm. Melekül Mevt ruhunu kabz etmek için ona gelmişti. Anasına, babasına Yaptığı iyilikler gelip o meleğe karşı çıktı ve geri çevirdi. Bir recul de görüm. "müslamanlarla konuşayım" diyor amma konuşturmuyorlardı. Buna da sılai rahmi gelip "Bu adam akrabasına giderdi" diyerek şefaat etti. Onlarla konuştu ve beraber oldu. Birini de gördüm, Peygamberlerin Yanına gitmek istiyor, halka halka kovuyorlar onu. Onu da cünüplükten korkar olması (gusül abdesti) geldi de aldı, onu da Yanıma oruttu. Bir recul de gördüm, ateşin şiddetinden eliyle korunmak istiyordu. Sadakası geldi de başı üzerinde gölge Yaptı ve yüzüne perde oldu. Birini de gördüm, zEbaniler kendisini almaYa gelmişti. Yaptığı emri bil maruf, nehyi anil münkeri geldi de kendisini kurtardı. Bir recul de gördüm, ateşe atılmış (Allah korkusundan döktüğü) göz Yaşları geldi de onu Cehennemden kurtardı. Birini de gördüm, defterini solundan veriliyor. Allah korkusu geldi, onu kurtardı ve defterini sağa aldı. Terazisi hafif gelen bir kimse gördüm. Kendinden evvel ölen çocukları gelip mizanını ağırlaştırdı. Cehennemin kenarında bir adam gördüm, onu da oradan Allah korkusu kurtardı. Birini de gördüm, hurma sazı gibi titriyordu. Allah'a hüsnü zannı geldi ve titremesi durdu. Sırat köprüsünde düşe kalka giden birini gördüm. Onu da selatı selamı gelip kurtardı ve sıratı geçene kadar doğrulttu. Biriside Cennetin kapısına kadar geldi fakat kapılar kapanıyordu. Onu da Kelimei Şehadeti gelip Cennete koydu.

Ramuz el e-hadis, 147. sayfa, 8. hadis
9199 Size ashabım hakkında hayır tavsiye ederim. Sana tabiin ve tEbai-tabiin hakkında da hayr tavsiye ederim. Sonra Yalan Yaygınlaşır. Öyle ki, adam kendinden yemin istenmeden yemin eder. Şahid de istenilmeden şahidlik Yapar. Dikkat edin, bir erkek, Yabancı bir kadınla asla Yalnız kalmasın. Yoksa üçüncüleri şeytan olur. Size cemaate devamı tavsiye ederim. Aman tefrikaYa düşmeyin. Zira şeytan, tek insanla beraberdir. Halbuki o iki kişiye daha uzak olur. Cennetin ortasını istiyen cemaate Yapışsın. İyiliği, kendisini sevdiren, kötülüğü ise üzen kimse gerçek mümindir.Ramuz el e-hadis, 158. sayfa, 1. hadis
9457 Şu anda kıtal geldi. Ümmetimden Hak üzerine çarpışan ve kafirler üzerine galib gelen bir kavim hiç bir zaman eksik olmaz. Allah, onlar için diğer kavimlerin kalblerini kaydırır ve daraltır. Kafirlerle savaşırlar. Allah onları rızıklandırır. Allah'ın emri gelene (onların ömürleri son buluncaYa) kadar bu böyle devam eder. O günde mü'minlerin evlerinin yeri Yam'dır. Hayr, kıYamete kadar, atların nasiyesine bağlıdır. Bana vahyolunduğuna göre, Ben (dünYada) çok kalıcı değilim. Yakında gidiciyim. Siz de Beni Yaşlanarak takip edeceksiniz. Ve bazınız, bazınızın boynunu vuracaktır. KıYametten önce iki büyük hadise vardır. Şiddetli VEba ve sonra da zelzeleli yıllar vardır.Ramuz el e-hadis, 187. sayfa, 2. hadis
9625 Bir Cuma diğerine kadar, beş vakit namaz da araları için kefarettir. (KEbairden sakınıldıkça) Cuma guslü de öyledir. CumaYa gitmek için atılan her adım, yirmi senelik amele bedeldir. Ve Cumadan çıkınca da iki yüz senelik amel mükafatı verilir.Ramuz el e-hadis, 200. sayfa, 8. hadis